अहिले सम्म भिविन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुद्वारा प्राप्त सहयोगहरु यस प्रकार रहेको छ।